SEJARAH (207 data)

1. Zaman jahiliah
Adat-istiadat jahiliah (67 ayat)
Penyembahan berhala (18 ayat)
Kebanggaan jahiliah (1 ayat)
Masyarakat buta huruf (1 ayat)
Abrahah dan burung Ababil (2 ayat)
2. Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.
Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw. (7 ayat)
Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat (1 ayat)
Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw. (1 ayat)
3. Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.
Kelahiran nabi Muhammad saw. (1 ayat)
Pengasuhan nabi Muhammad saw. (1 ayat)
Kenabian nabi Muhammad saw.
Tanda-tanda kenabian Rasul saw. (15 ayat)
4. Awal turun wahyu
Nabi Muhammad saw. melihat Jibril (13 ayat)
Nabi Muhammad saw. buta huruf (3 ayat)
Terputusnya wahyu (1 ayat)
Beratnya saat nabi Muhammad saw. menerima wahyu (1 ayat)
5. Sejarah di Mekah
Berdakwah secara terang-terangan
Perintah berdakwah secara terang-terangan (1 ayat)
Kekhawatiran Nabi saw. terhadap kaumnya (22 ayat)
Dakwah Nabi saw. kepada kaum kerabatnya (2 ayat)
Masyarakat Mekah berpaling dari Nabi saw. (46 ayat)
Allah memantapkan (hati) RasulNya (191 ayat)
Penbuktian kerasulan Nabi saw. (17 ayat)
Penghinaan kaum Quraisy
Pendustaan Quraisy terhadap Nabi saw. (91 ayat)
Cobaan kaum muslimin dari kaum Quraisy (32 ayat)
Orang musyrik mengejekan kaum muslimin (7 ayat)
Kaum Quraisy meminta mukjizat (21 ayat)
Kaum Quraisy bersekutu untuk kufur (8 ayat)
Abu Jahal menyakiti Nabi saw.
Permusuhan Abu Jahal (4 ayat)
Permusuhan Abu Lahab (3 ayat)
Penyiksaan terhadap orang mukmin yang lemah (6 ayat)
Orang-orang musyrik mendustai Al-Quran (25 ayat)
Orang-orang musyrik menuduh Nabi saw. menutup-nutupi wahyu (1 ayat)
Orng-orang musyrik menuduh Nabi saw. mengetahui hal ghaib (1 ayat)
Kaum Quraisy menuduh kaum Yahudi mengajari Nabi saw. (1 ayat)
Nabi saw. dituduh sebagai penyihir (14 ayat)
Nabi saw. dituduh sebagai orang gila (11 ayat)
Nabi saw. dituduh sebagai pembohong (1 ayat)
Nabi saw. dituduh sebagai penyair (5 ayat)
Peristiwa Isra dan Miraj
Malaikat naik ke langit bersama Nabi saw. (1 ayat)
Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinya (1 ayat)
Nabi saw. melihat Jibril as. dalam bentuk aslinya (5 ayat)
Nabi saw. melihat surga (4 ayat)
Kaum Quraisy mendustai peristiwa isra dan miraj (3 ayat)
Perjanjian Aqabah kedua
Janji setia untuk beriman dan meninggalkan syirik (3 ayat)
Janji setia kaum wanita pada malam Aqabah (1 ayat)
6. Hijrah
Persiapan untuk hijrah
Nabi saw. mengizinkan para sahabat untuk berhijrah (1 ayat)
Izin Allah kepada Nabi saw. untuk berhijrah (1 ayat)
Alasan tidak berhijrah (2 ayat)
Berhijrah di jalan Allah (13 ayat)
Gua Tsur (1 ayat)
Nabi saw. memasuki kota Madinah (1 ayat)
7. Sejarah di Madinah
Cobaan kaum muslimin di Madinah
Kaum Munafiq menyakiti Rasulullah saw. (14 ayat)
Penderitaan para utusan yang ingin memeluk Islam (2 ayat)
Orang Yahudi menyakiti kaum muslimin (15 ayat)
Sikap orang-orang arab badui terhadap Islam (10 ayat)
Beberapa peristiwa di tahun kedua Hijrah
Perpindahan arah kiblat ke Kabah (4 ayat)
Perang Badar Al Kubra (2 ayat)
Perang Bani Qainuqaa‘ (1 ayat)
Beberapa peristiwa di tahun ketiga Hijrah
Perang Hamra Al Asad (3 ayat)
Beberapa peristiwa di tahun kelima Hijrah
Tuduhan terhadap Aisyah ra. (6 ayat)
Peperangan
Perang Badar
Mimpi Nabi saw. mengenai perang Badar (1 ayat)
Seruan untuk perang Badar (2 ayat)
Rasul saw. memohon bantuan Allah dalam perang Badar (1 ayat)
Perang adu ketangkasan pertama dalam Islam (1 ayat)
Suasana perang Badar (7 ayat)
Kesaksian malaikat dalam perang Badar (5 ayat)
Hasil perang Badar (6 ayat)
Kaum musyrikin menebus tawanan perang Badar (3 ayat)
Harta rampasan perang Badar (2 ayat)
Perang Uhud
Perang Uhud dan pengaturan pasukan (1 ayat)
Beberapa hal pasukan dan perang Uhud (1 ayat)
Cobaan besar dalam perang Uhud (2 ayat)
Perbuatan syetan dalam perang Uhud (1 ayat)
Orang munafik kembali dalam perang Uhud (3 ayat)
Nabi saw. cidera (1 ayat)
Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud (8 ayat)
Perang Hunain
Kekalahan muslimin pada awal perang (1 ayat)
Hasil perang Hunain (1 ayat)
Janji setia tawanan Hunain untuk memeluk Islam (1 ayat)
Perang Khandaq
Kesulitan pada perang Khandak (2 ayat)
Munculnya orang munafiq (4 ayat)
Kegagalan pasukan Ahzab (sekutu) (1 ayat)
Perjanjian Hudaibiah
Kaum musyrikin menghalangi pelaksanakan umrah (9 ayat)
Baiat Ridwan (2 ayat)
Keutamaan mereka yang berbaiat Ridwan (4 ayat)
Tertundanya pelaksanaan umrah (4 ayat)
Syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah (1 ayat)
Harta rampasan Khaibar untuk mereka yang menghadiri Hudaibiah (1 ayat)
Perang Bani Nadhir
Persekongkolan orang munafik dengan Bani Nadhir (3 ayat)
Pengusiran Bani Nadhir (3 ayat)
Harta yang diperoleh dari Bani Nadhir (1 ayat)
Perang Tabuk
Penderitaan para sahabat dalam perang Tabuk (1 ayat)
Perang Tabuk dalam kondisi paceklik (1 ayat)
Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk (6 ayat)
Sikap orang munafik dalam perang Tabuk (15 ayat)
Kisah Masjid Dhirar (3 ayat)
Penaklukan Kota Mekkah
Berita gembira tentang penaklukan kota Mekah (2 ayat)
Mimpi Nabi saw. tentang pembukaan kota Mekah (1 ayat)
Kisah Hathib bin Abu Baltaah (1 ayat)
Nabi dan para sahabat memasuki kota Mekah (3 ayat)
Penaklukan Khaibar
Berita gembira penaklukan Khaibar (1 ayat)
Beberapa surat dan perjanjian kenegaraan (hubungan diplomasi)
Memenuhi sumpah dan janji (24 ayat)
8. Sifat-sifat nabi Muhammad saw.
Sifat dan tingkah laku Nabi yang mulia
Nama-nama Nabi saw. (5 ayat)
Akhlak Nabi saw.
Kemuliaan akhlak Nabi saw. (2 ayat)
Kerendah-hatian Nabi saw.
Rendah diri adalah akhlak para nabi (2 ayat)
Sabda Rasul saw. "Aku ini hanya seorang manusia biasa" (1 ayat)
Kezuhudan Nabi saw. (1 ayat)
Kasih-sayang Nabi saw. (3 ayat)
Ketaqwaan Nabi saw. (2 ayat)
Lembutnya perlakuan Nabi saw. (4 ayat)
Keramahan Nabi saw. (1 ayat)
Ibadah sunnah Nabi saw.
Shalat Nabi saw. (2 ayat)
Bacaan Al-Quran Nabi saw. (3 ayat)
Mukjizat Nabi saw.
Turunnya Al-Quran kepada Nabi saw. (41 ayat)
Keutamaan Nabi saw.
Keridhaan Allah kepada Nabi saw. (5 ayat)
Nabi saw. sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan (61 ayat)
Kesaksian Nabi saw. atas umatnya (7 ayat)
Nabi saw. lebih berhak atas diri kaum muslimin (1 ayat)
Keberadaan Nabi saw. adalah jaminan keamanan bagi umatnya (2 ayat)
Keutamaan shalawat atas Nabi saw. (1 ayat)
Rasulullah saw. yang membagi dan Allah yang memberi (1 ayat)
Keistimewaan Nabi Muhammad saw.
Nabi saw. diutus untuk seluruh umat manusia (37 ayat)
Harta rampasan perang halal bagi Rasul saw. (3 ayat)
Telaga Kautsar untuk Nabi saw. (1 ayat)
Pengampunan dosa beliau (4 ayat)
Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan ketakutan musuh (4 ayat)
Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan angin (1 ayat)
Nabi Muhammad saw. mengawini lebih dari empat wanita (1 ayat)
Nabi Muhammad saw. mengawini wanita yang dihibahkan (1 ayat)
Nabi terakhir (4 ayat)
Kota Mekah halal khusus bagi Nabi Muhammad saw. (1 ayat)
Kewajiban tahajjud bagi Nabi saw. (5 ayat)
Isteri-isteri nabi Muhammad saw.
Ayat kebebasan memilih (2 ayat)
Pembagian antara isteri-isteri Nabi saw. (1 ayat)
Hijab isteri-isteri Nabi saw. (2 ayat)
Kisah pernikahan beliau dengan para isterinya (2 ayat)
9. Beberapa budi pekerti Nabi saw.
Budi pekerti kaum Muhajirin
Keutamaan kaum Muhajirin (17 ayat)
Kemiskinan dan kesulitan di awal Islam (4 ayat)
Keutamaan orang-orang fakir muhajirin (2 ayat)
Budi pekerti kaum anshar
Keutamaan kaum anshar (5 ayat)
Bantuan kaum anshar untuk Islam (4 ayat)
Sifat kaum Anshar yang mengutamakan orang lain (1 ayat)
Saling mewarisi antara kaum muhajirin dan anshar (1 ayat)
Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
Abu Bakar ra. akan masuk surga (1 ayat)
Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar (1 ayat)
Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw. (1 ayat)
Sifat-sifat Abu Bakar ra.
Kedermawanan Abu Bakar ra. (1 ayat)
Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
Beberapa kecocokan pendapat Umar dengan Al-Quran (6 ayat)
Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
Keutamaan isteri-isteri Nabi saw. (9 ayat)
Budi pekerti Aisyah binti Al-siddiq ra.
Peristiwa penuduhan Aisyah
Ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan (3 ayat)
Budi pekerti Zainab binti Jahsy ra.
Perintah menikahi Zainab binti Jahsy (2 ayat)
Budi pekerti para sahabat
Keutamaan sahabat (3 ayat)
Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw. (1 ayat)
Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak (2 ayat)
Budi pekerti orang Arab
Budi pekerti orang Quraisy (1 ayat)


ATAS