PENGANTAR ILMU TAJWID
Penjelasan

Definisi

Tajwid menurut bahasa.

Tajwid menurut bahasa berasal dari kata bahasa arab (جوّد – يجوّد) yang artinya membikin bagus, membuat lebih baik, memperindah. Orang arab mengatakan “ جوّد الشيئ “ artinya : dia membuat sesuatu itu lebih bagus.

Menurut istilah.

Adapun tajwid menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrojnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut hak dan mustahaknya.

التجويد في الاصطلاح هو إخراج كلّ حرف من مخرجه مع إعطائه حقّه و مستحقّه .

Dan yang dimaksud dengan:

  • Hak huruf adalah sifat-sifat asli dan esensial yang dimiliki oleh suatu huruf, yang tidak akan terpisah darinya, seperti: jahr dan syiddah.
  • Mustahak huruf adalah sifat-sifat tidak asli yang terdapat pada huruf, karena sebab tertentu, seperti: tafkhim dan tarqiq.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa; Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah dengannya seseorang mampu dan mengetahui tatacara mengeluarkan setiap huruf dari makhrojnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut haknya dan mustahaknya, ketika sedang membaca kitab suci al-Quran.

 

Pengambilan ilmu tajwid

Ilmu tajwid diambil dari Rasulullah j oleh para sahabatnya, kemudian para sahabat mengajarkan para tabi’in, para tabi’in mengajarkan kepada para tabi’i tabi’in dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang.

 

Peletak ilmu tajwid

  • Para imam ahli qiroah.
  • Ada juga yang mengatakan Imam Abu Umar Hafsh bin Umar bin Abdul Aziz ad-Duuri al-Azdi al-Baghdaadi an-Nahwi, salah seorang perowi Imam Abu Amr bin Al – ‘Alaa’ al-Bashri dan Imam Abu Hamzah al-Kisa’i. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu qiroah.
  • Orang yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dalam bentuk mandhzumah adalah Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khoqon al-Baghdadi (wafat 325H) dalam karya beliau “Al-Mandzumah Al-Khoqoniyyah” terdiri dari 51 bait syair.
  • Orang yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dalam bentuk natsr adalah Imam Makky bin Abi Tholib al-Qoisy (wafat 437H) dalam kitab beliau “Ar-Ri’ayah”.
ATAS