Beranda | Ulama
Syaikh Salim Bin Ied Al Hilali
Nama dan Nasabnya

Beliau adalah asy-Syaikh al-Muhaddits Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly as-Salafy al-Atsary, salah seorang murid terpercaya al-Imam al-Muhaddits al-Allamah Muhammad Nashiruddin bin Nuh an-Najaty al-Albany Rahimahullah.


Kelahirannya

Beliau dilahirkan pada tahun 1377H/1957M di al-Khalil, Palestina. Beliau sekarang berdomisili di Amman, Yordania bersama murid-murid Imam Albany lainnya membentuk Markaz Imam Albany.


Latar belakang Beliau

Beliau menimba ilmu daripada Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani–Rahimulloh-dan menemani beliau hampir selama 25 tahun. Beliau juga bertemu dan menimba ilmu daripada beberapa ulama Hadith di India, Pakistan dan Hijaz, Arab Saudi yang kemudian beliau menerima ijazah sebagai perawi/periwayat hadith dari guru-guru tersebut dan diperbolehkan mengajar dan meriwatkannya. Diantara guru-guru beliau dalam belajar ilmu hadith adalah Shaikh Badee’ Ar-Raashidee (Muhaddith dari Sind), Shaikh Muhibb-ud-Deen Ar-Raashidee, Shaikh Abd-Ul-Ghafaar Hasan, Shaikh Muhammad Abdah Al-Falaah, Shaikh Ataa-Ulaah Haneef (Muhaddith dari Punjab) dan Shaikh Hammaad Al-Ansaaree (Muhaddith dari Madeenah).


Guru Beliau

Beliau memiliki banyak guru (masyaikh), diantaranya adalah :
- Syaikh al-Muhaddits Muhammad Ya’qub, saudara dari al-Allamah Muhammad Ishaq, cucu dari al-Allamah al-Muhaddits Abdul Aziz ad-Dihlawi. (Ulama Hadits India).
- Syaikh al-Qodhi Hushain bin al-Muhsin as-Siba’i al-Yamani, murid Imam Ibnu Nashir al-Haazimi yang merupakan murid terkemuka Imam Syaukani.
- Syaikh Abdul Haq bin Fadhl al-Hindi yang juga merupakan murid Imam Syaukani.
- Syaikh al-Muhaddits Badi’ur Rasyidi (Muhaddits Sind)
- Syaikh al-Muhaddits Muhibbur Rasyidi
- Syaikh Abdul Ghoffar al-Hassan
- Syaikh Muhammad Abdul Falah
- Syaikh al-Allamah al-Muhaddits Athau’ullah Hanif (Muhaddits Punjab)
- Syaikh al-Allamah Muhammad Ismail al-Anshari (Muhaddits Madinah)
- al-Muhaddits al-Ashri al-Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albany.


Karya Beliau

Beliau termasuk ulama’ yang sangat produktif sekali menulis buku dan artikel ilmiah, diantara karyanya adalah :
- Mausu’at al-Manahy asy-Syar’iyyah fii shohih as-Sunnah an-Nabawiyah yang berjumlah 4 jilid, telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi larangan oleh Pustaka Imam Syafi’i baru satu jilid.
- Bahjatun Nadhirin bi Syarh ar-Riyadhis Shalihin yang berjumlah 3 jilid dan telah diterjemahkan dengan judul Syarah Riyadhus Shalihin oleh Pustaka Imam Syafi’i.
- Shohih al-Adzkar Lin Nawawy yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi’i.
- Limaadza ikhtartu al-Manhaj as-Salafy yang telah diterjemahkan dengan judul Memilih Manhaj Salaf oleh Pustaka Imam Bukhori.
- Al-Jama’at al-Islamiyyah fi dhou’il Kitaabi was Sunnah yang telah diterjemahkan sebagian (buku asli satu jilid diterjemahkan dalam 2 jilid, dan jilid ke-2 belum keluar) dengan judul Jama’ah-Jama’ah Islamiyyah oleh Pustaka Imam Bukhori.
- Ar-Riya’u wa atsaruhu fi hayatil muslimin yang telah diterjemahkan dengan judul Riya’ oleh Darul Falah.
- Mukaffirotu adz-Dzunub fii dhow’il Qur’an al-Karim wa Sunnatis Shahihah al-Muthoharoh yang telah diterjemahkan dengan judul 45 amal penghapus dosa oleh Pustaka Progressif.
- Shifatu shoumin Nabi (ditulis bersama Syaikh Ali Hasan al-Halaby, telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Syafi’i)
- Al-Ghurbah wal ghuroba’
- Al-Qobidhuuna’alal jamar
- Silsilah ahadits laa ahla lahu
- Al-Jannah fi Takhrijis Sunnah
- Nashhul Ummah fi fahmi ahaaditsi iftiroqil ummah
- Iqodhul Hummam (muntaqo Jami’il Ulum wal Hikam)
- Al-La’aali al-Mantsuroh bi awshoofi ath-Thoifah al-Manshuroh
- Al-Adillah wasy Syawahid
- Qurrotul Uyun fi tashhih tafsir Abdullah bin Abbas
- Basho’ir dzawis syaraf bisyarhi marwiyati manhajis salaf
- Kifayatul HifdhohSyarh al-Muqoddimah al-Muqidhoh fi Ilmi Mustholahil Hadits
- Al-Maqoolaat as-Salafiyyah fil Aqidah wad Da’wah wal Manhaj wal Waqi’
- Munadhorot as-Salaf
- Halawaatul Iman
- Mu’allifaat Said Hawwa dirosatan wa taqwiiman
- Al-Kawakib ad-Daril Mutalali

Selain sibuk dalam beberapa jabatan pekerjaan Syaikh Salim juga aktif memberikan catatan kaki, meneliti dan menilai derajat hadith (tahqiq, takhrij dan ta’liq) dari beberapa kitab ulama salaf, diantaranya :
- Al-Waabil as-Sayyib karya f Ibn Al-Qayyim
- Al-Itisaam karya As-Shaatibee (2 jilid)
- Blind Following of the Madh-habs of Al-Ma’soomee
- Al-Adhkaar karya Imam An-Nawawee (2 jilid), telah diterjemahkan “Shahih dan Dhaif kitab Al Adzkar”.
- Uddat-us-Saabireen Karya Ibn Al-Qayyim
- Jaami’-ul-Uloom wal-Hikam Karya Ibn Rajab

Dan masih banyak lagi tulisan beliau baik berupa buku maupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang belum diterjemahkan hingga berjumlah ratusan. Beberapa karya beliau sering dinukil oleh ulama-ulama lainnya, seperti Syaikh Bakr Abu Zaed, Syaikh DR. Ibrahim ar-Ruhaili, Syaikh Fauzi al-Bahraini, dan lain lain. Hal ini menunjukkan kapabilitas ilmu beliau yang tidak diragukan lagi.


Peranan Beliau dalam Dakwah

Beliau aktif dalam menyerukan dakwah kepada manhaj Salaf. Beliau mungkin adalah salah satu ulama salafi cukup terkenal di negara-negara Barat (Eropah dan Amerika) karena beliau rutin mengadakan perjalanan untuk berdakwah ke Negeri Barat untuk mengunjungi dan menghadiri undangan pertemuan dan konferensi Islam, program serta seminar terutama di Inggeris dan Amerika Syarikat. Beliau juga mengajar dan memberi kuliah di Jordan, sehingga banyak sekali rakaman kaset pelajaran yang beliau sampaikan baik dalam Bahasa Arab atau diterjemahkan dalam Bahasa Inggeris .


Aktivitas Beliau

Beliau termasuk salah seorang pendiri Majalah al-Asholah dan menjabat sebagai kepala editornya.

Pendiri Markaz Imam Albany Yordania bersama 4 rekan beliau, murid Imam Albany, yakni Syaikh Ali Hasan al-Halaby, Syaikh Muhammad Musa Alu Nashr, Syaikh Masyhur Alu Salman dan Syaikh Husain al-Awaisyah.