Beranda | Ulama
Hammad Al-Anshari (Wafat 1418 H)
Nama dan Kelahirannya

Namanya lengkapnya Abu Abdul-Lateef Hammaad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hinnah ibn Mukhtaar ibn Muhammad al-Basheer, ia lahir pada tahu 1334 H (1924) Taad Makkah di Mali, Afrika timur.


Guru-gurunya

1. Pamannya sendiri bernama, Shaykh al-Muqri. Muhammad ibn Ahmad ibn Taqqee al-Ansaaree, yang mengajarkan al-Quran kepada Shaykh Hammaad sejak kecil. Ia mulai menghapal al-Qur’an sejak usia 10 tahun dan Hafidz berumur 15 tahun, dia juga belajar ilmu Nahwu Shorof dengan pamannya tersebut.
2. Shaykh Moosaa ibn al-Kisaa.ee al-Ansaaree; (pamannya juga)
3. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, dikenal dengan julukan “al-Bahr” (lautan) mengajarkan fiqh dan tafsir, juga belajar kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s, juga kitab Saheeh Imaam al-Bukhaaree dan Imaam Muslim, dan kitab Sunan of Abu Daawood,
4. Shaykh ash-Shareef al-Idreesee al-Husaynee Hamood ibn Muhammad, dia mengajarkan usool al-fiqh dan tafseer.

Selanjutnya dia hijrah dari Mali ke Makkah karena pada masa itu Mali dibawah jajahan Prancis, dia di Makkah belajar dengan :
1. Shaykh Muhammad Abdur-Razzaaq Hamzah mengajarkan Tafseer Ibn Katheer,
2. Shaykh Abu Muhammad Abdul-Haqq al-’Amree al-Haashimee al-Hindee, mengajarkan Saheeh Imaam al-Bukhaaree;
3. Shaykh Hasan al-Mashaat, mengajarkanSunan at-Tirmidhee,
4. Shaykh Muhammad Ameen al-Hanafee, mengajarkanSaheeh Imaam al-Bukhaaree;
5. Shaykh al-’Arabee at-Tabaanee;
6. Shaykh Muhammad Ameen al-Halabee, mengajarkan ilmu nahwu;
7. Shaykh Haamid mengajarkan al-Fiqhee;

Shaykh Hammaad pergi ke Madeenah, disana dia masuk ke jami’ah Islamiyyah (Universitas Madinah) mengambil Daar al-’Uloom ash-Shar’iyyah tahun1371H( 1952) jurusan specialisasi hadeeth. Guru gurunya di Madinah adalah :
1. Shaykh Muhammad Abdullaah ibn Mahmood al-Madanee, sebagai Imam al-Masjid an-Nabawee.
2. Shaykh Muhammad ibn Turkee an-Najdee, mengajarkan kitab al-Muwattaa Imaam Maalik’s dan kitab al-Mughnee Ibn Qudaamah’s
3. Shaykh Muhammad al-Haafidth ibn Moosaa Hameed mengajarkan Sunan an-Nasaa.ee,
4. Shaykh Umar Baree;
5. Shaykh Ammaar al-Maghrabee;
6. Shaykh Abduh Khuday’.

Mendapat ijazah dari gurunya :
7. Shaykh Ubaydur-Rahmaan al-Mubaarakphooree,
8. Shaykh Abdul-Hafeedth al-Filisteenee;
9. Shaykh Qaasim ibn Abdul-Jabbaar al-Andeejaanee;
10. Shaykh Hamood at-Tuwayjaree;
11. Shaykh Abu Muhammad Abdul-Haqq al-Haashimee.

Beliau mengajar sunnah dan hadits pada univesitas Madinah antara lain Shahih Bukhary Muslim, sunan Tirmidzi, Tauhid, syarah aqidah dan tahawiyyah.


Guru Seangkatan dengannya

1. Shaykh Abdul-’Azeez ibn Baaz;
2. Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee;
3. Shaykh Abdul-’Azeez ibn Abdullaah Aal ash-Shaykh – Mufti kerajaan Saudi Arabia;
4. Shaykh Saalih ibn Muhammad al-Luhaydaan – Kepala kehakiman di Saudi Arabia;
5. Shaykh Abdul-Muhsin ibn Hamad al-’Abbaad – Wakil rector pada Islaamic University of Madeenah;
6. Shaykh Muhammad ash-Shaathilee an-Nayfar Tunisia;
7. Shaykh Muhammad Abu Khubzah Morocco;
8. Shaykh Muhammad Ataa.ullaah Haneef Pakistan;


Murid muridnya

1. Attiyah Muhammad Saalim – Mengajarkan al-Aajaro Miyah dan ar-Rahabiyyah;
2. Shaykh Dr. Saalih ibn Sa’d as-Suhaymee;
3. Shaykh Dr. Marzooq ibn Hiyaas az-Zahraanee;
4. Shaykh Dr. Umar ibn Hasan Fallaatah;
5. Shaykh Dr. Baasim Faysal al-Jawaabirah;
6. Shaykh Dr. Wasee-ullaah Abbaas;
7. Shaykh Dr. Abdul-’Aleem Abdul-’Atheem;
8. Shaykh Dr. Mahfooth ar-Rahmaan Zayn;
9. Shaykh Dr. Falaah ibn Ismaa’eel;
10. Shaykh Dr. Falaah ibn Thaanee as-Sa’eedee;
11. Shaykh Dr. Zayn al-’Aabideen Bilaa Furayj;
12. Shaykh Dr. Sagheer Ahmad;
13. Shaykh Dr. Shamsuddeen al-Afghaanee;
14. Shaykh Dr. Saalih ibn Haamid ar-Rifaa’ee;
15. Shaykh Dr. Musaa’id ar-Raashid;
16. Shaykh Dr. Abdur-Rahmaan ibn Abdul-Jabbaar al-Firyowaa.ee;
17. Shaykh Dr. Alee ibn Husayn ibn Alee;


Wafatnya

Shaykh Hammaad wafat pada kamis pagi 21 Jumaadil Awwal 1418 H, jenazahnya dishalatkan di Masjid Nabawidan dikuburkan di perkuburan Baqee’.
Semoga allah Subhanahu wa ta’ala merahmatinya. Amien.